Algemene Voorwaarden

 

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de lockers, flexwerkplekken met administratieve diensten zoals printservice, de omliggende ruimte, het omliggende parkeerterrein toebehorend aan Lock & Fly alsmede op alle overige tussen Lock & Fly en haar klanten gesloten overeenkomsten.
1.2 Op alle door Lock & Fly gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden aan de rechtbank Oost-Brabant voorgelegd.
 

2. Plaatsen van voorwerpen

2.1 Het is verboden om in de lockers voorwerpen te plaatsen, te bewaren en/of op te slaan die gevaar en/of overlast kunnen veroorzaken. Zo gewenst door Lock & Fly dient de klant aan Lock & Fly de voorwerpen te tonen die hij in de locker wenst te plaatsen voordat de voorwerpen in de lockers worden gedeponeerd. Lock & Fly heeft het recht voorwerpen te weigeren.
2.2 De klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de in de locker opgeborgen voorwerpen.
 

3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Overeenkomsten ten aanzien van de lockers en flexwerkplekken (zowel kantoor als overige bedrijfsruimte) tussen Lock & Fly en haar klanten komen tot stand zodra Lock & Fly de klant de sleutel of toegangscode van de locker of ruimte t.b.v flexwerkpleken heeft verstrekt of de klant een kwitantie in ontvangst heeft genomen waarop prijs en de benodigde gegevens vermeld staan.
3.2 Overige overeenkomsten komen op de gebruikelijke wijze tot stand.
3.3 De klant verplicht zich ertoe zich te houden aan de schriftelijke en/of mondelinge gebruiksinstructies met betrekking tot de lockers, het sleutelgebruik, gebruik flexwerkplekken,  alsmede het gebruik van het parkeerterrein en andere diensten zoals door Lock & Fly aangeboden.


4. Annuleren

4.1 U kunt de overeenkomst op elk moment voor ingang huurperiode kosteloos annuleren.
 

5. Inspecteren lockers

5.1 Lock & Fly is bevoegd om de locker te openen indien zij daarvoor een redelijke grond heeft. Lock & Fly mag in bewaring gegeven voorwerpen onderzoeken en alle daarvoor benodigde maatregelen te treffen.
5.2 Voorwerpen die naar het oordeel van de Lock & Fly gevaarlijk zijn en/of overlast kunnen opleveren, zoals explosieven, chemicaliën, bederfelijke waar, etc. mogen op kosten van de klant vernietigd of verwijderd worden, zonder dat de klant aanspraak heeft op enige vergoeding.
 

6. Ophalen van voorwerpen

6.1 De voorwerpen dienen te worden afgehaald gedurende de aangegeven openingstijden en voor het verstrijken van de termijn waarvoor bewaring is overeengekomen, dan wel de locker ter beschikking is gesteld. De voorwerpen worden slechts afgegeven nadat de verschuldigde tarieven volledig zijn voldaan.
6.2 De voorwerpen worden teruggegeven aan degene die de sleutel van de betreffende locker overdraagt. Lock & Fly is tegenover een ieder gekweten, indien zij zonder enig onderzoek de voorwerpen afgeeft aan degene die in het bezit is van de juiste sleutel. Van Lock & Fly is niet gehouden tot enig onderzoek naar de identiteit van de sleutelhouder.
6.3 Bij het verlies van de sleutel worden de voorwerpen alleen afgegeven als de gebruiker haar recht daarop naar het oordeel van Lock & Fly heeft bewezen. Lock & Fly is in dat geval bevoegd om de identiteit van de klant vast te stellen aan de hand van zijn paspoort, rijbewijs of ander identiteitsbewijs en daarvan een fotokopie te maken.
 

7. Overschrijding bewaar- of verhuurtermijn

7.1 Indien de voorwerpen niet zijn afgehaald binnen de termijn waarvoor de bewaring is overeengekomen dan wel het locker ter beschikking is gesteld, is Lock & Fly bevoegd om de voorwerpen elders en/of tegen een hoger tarief op te slaan.
7.2 Indien na de in lid 1 bedoelde termijn twee maanden verstreken zijn zonder dat de voorwerpen zijn afgehaald, is Lock & Fly – als ware zij eigenaar van de voorwerpen – gerechtigd deze voorwerpen te verkopen of te vernietigen zonder dat zij jegens de klant aansprakelijk is.
7.3 Lock & Fly is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van overschrijding van de bewaar- of huurtermijn en/of ingevolge van het verkopen en/of vernietigen van de voorwerpen.
 

8. Aansprakelijkheid

8.1 Het gebruik van een locker en/of een flexwerkplek met gebruik van het parkeerterrein geschiedt altijd volledig op eigen risico. Lock & Fly is, ook ten aanzien van andere overeenkomsten die zij met haar klanten sluit, niet aansprakelijk voor schade, onder meer ten aanzien van de in de locker geplaatste voorwerpen of voertuigen die op haar terrein zijn geparkeerd of anderszins aanwezig zijn.
8.2 Mocht in rechte Lock & Fly geen beroep toekomen op de uitsluiting van de aansprakelijkheid als bedoeld in artikelen 7.4 en 8.1, althans dit beroep worden gepasseerd, is haar aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot een bedrag van ten hoogste het bedrag dat de klant voor de dienst of het product heeft betaald, doch met een maximum van € 250,-.
 

9. Gebruik parkeervoorzieningen

9.1 De klant kan op eigen risico gebruik maken van de parkvoorzieningen op het terrein van Lock  & Fly.
9.2 Lock & Fly is nimmer aansprakelijk voor schade aan het voertuig. Parkeren geschiedt aldus geheel op eigen risico. Ook is Lock & Fly niet aansprakelijk voor diefstal gedurende de parkeerperiode.
9.3 De parkeervoorzieningen zijn tijdens het bezoek gedurende de periode van de onder 3.1 gesloten overeenkomsten gratis te gebruiken door de klant. Het terrein kan men vrij op en af rijden tijdens deze huurperiode. Het is niet toegestaan de parkeervoorziening te gebruiken los van de overige aangeboden diensten, die op dat moment afgenomen worden door de klant bij Lock & Fly.
  • Home
  • Safety lockers
  • Contact